برنامه کاری کلینیک

مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱

شیفت صبح:

دکتر سعید علیدوستی

(عمومی)

از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

دکتر رامش عباسی

(عمومی)

از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰